Menu

Tag Archives: ประธานหอการค้าจังหวัดจันทบุรี

จันทบุรี มหานครผลไม้
หอการค้าจังหวัดจันทบุรี ร่วมกันพร้อมจัดงาน จันทบุรี มหานครผลไม้ 2016 ในวันที่ 21 พฤษาคม  มุ่งหวังยกระดับมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรจังหวัดจันทบุรี [...]