Menu

Tag Archives: จันทบุรี มหานครผลไม้ 2016

จันทบุรี มหานครผลไม้
หอการค้าจังหวัดจันทบุรี ร่วมกันพร้อมจัดงาน จันทบุรี มหานครผลไม้ 2016 ในวันที่ 21 พฤษาคม  มุ่งหวังยกระดับมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรจังหวัดจันทบุรี [...]